Regulamin zajęć PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 15 września 2010 13:57

REGULAMIN ZAJĘĆ KLUBU SPORTOWEGO TKKF "APOLLO"

ZAJĘĆ REKREACYJNO- SPORTOWYCH

R E G U L A M I N

KLUBU SPORTOWEGO TKKF” APOLLO”

§ 1.

Regulamin jest ogłaszany nowo przyjętym członkom Klubu lub udostępniany do wglądu w dniu podpisania deklaracji przyjęcia do Klubu i od tego dnia wchodzi w życie. Regulamin obowiązuje do dnia odwołania lub zmiany.

§ 2.

We wrześniu każdego roku przeprowadzany jest nabór do grup. Rodzice lub opiekunowie prawni zainteresowani zapisaniem dziecka do Klubu zgłaszają się na trening w określonych godzinach w miejscach odbywania się treningów.

§ 3.

Rodzice zainteresowani zapisaniem dziecka do Klubu otrzymują do podpisu deklarację zobowiązującą do przestrzegania Regulaminu klubu, Regulaminu uczestnictwa w zajęciach sportowych, zakupu klubowego stroju treningowego, a także do wyjazdu dziecka na 1 obowiązkowy obóz sportowy w ciągu roku. Dopuszcza się nieobecność na obozie w przypadku poważnej choroby lub kontuzji po konsultacji z lekarzem sportowym,

( paragraf ten dotyczy grup sportowych i zawodniczych ).

§ 4.

Czas wolny od treningów podczas całego roku obejmuje okresy najważniejszych Świąt Państwowych oraz Świąt Kościelnych, a także część wakacji zimowych i letnich.

§ 5.

Rodzice dzieci wstępujących do Klubu wpłacają:

1. jednorazową składkę wpisową, ( 10zł )

2. miesięczne opłaty za treningi w poszczególnych grupach,

3. opłaty związane z treningami indywidualnymi zawodniczek,

4. środki pieniężne na wydatki związane z zakupem obowiązkowych koszulek treningowych (zamówienia składa się u trenera- koszulki muszą być jednolite dla całej grupy), wydatki związane z wyjazdami na obowiązkowe obozy sportowe, z wyjazdami na niektóre zawody, a także inne bieżące wydatki.

§ 6.

1. Odpłatność za zajęcia dokonuje się z góry za każdy okres rozliczeniowy (okres rozliczeniowy to przyjęty  umownie    okres 8 zajęć w miesiącu (4 tygodnie x 2 zajęcia). Liczony od daty dnia rozpoczęcia zajęć (liczymy osiem zajęć i wychodzi Nam data końca ważności opłaty ). Zajęcia nie są odliczane z powodu nieobecności dziecka na zajęciach. !!!

2. Opłaty za zajęcia dokonuje się od dnia rozpoczęcia zajęć ( odliczmy osiem zajęć w danym m-c.).


3. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu.

Składki są stałe przez cały sezon treningowy i nie ulegają zmianie przy niedyspozycji dziecka,

( nie ma żadnych odliczeń ).

UWAGA! W przypadku kiedy opłata nie zostanie wniesiona uczestnik nie będzie mógł brać udziału w treningach.

§ 7.

Zawodniczki grup zaawansowanych zgłaszane są na wniosek trenera do Polskiego Związku Akrobatyki Sportowej. Otrzymują one Legitymacje Zawodnicze uprawniające do startów w zawodach okręgowych oraz ogólnopolskich.

§ 8.

Dwa razy w roku zawodniczki przechodzą obowiązkowe badania przeprowadzane przez lekarza sportowego. Wyniki te świadczą o „zdolności sportowej” do uprawiania akrobatyki sportowej i są wpisywane do Licencji Zawodniczej. Rodzice sami we własnym zakresie umawiają dziecko na badania.

§ 9.

Dla zawodniczek grup zaawansowanych obecność na wszystkich przewidzianych dla tej grupy treningach jest obowiązkowa. Nieobecność usprawiedliwia się zaświadczeniem lekarskim do siedmiu dni od pierwszego dnia nieobecności. Każdą nieobecność, której przyczyną nie jest zły stan zdrowia należy poprzedzić osobistą lub telefoniczną informacją. Wypadki szczególne, w których nie byłoby możliwości poprzedzenia nieobecności odpowiednią informacją należy jak najszybciej zgłosić.

§ 10.

Podczas trwania treningów zawodniczki obowiązuje „szczególna dyscyplina”: na treningu nie wolno: rozmawiać, jeść, pić, należy uważnie słuchać wskazówek trenera i maksymalnie koncentrować się na wykonywanym ćwiczeniu. Przy braku dyscypliny zawodniczka może zostać wykluczona z danych zajęć na określony przez trenera czas. Wykluczona z zajęć zawodniczka wykonuje zadaną przez trenera karę w postaci ćwiczeń lub siada na ławce, ale nigdy nie opuszcza sali. Wykluczenie z zajęć może nastąpić również na dłuższy okres czasu, kiedy zawodnik wykaże się szczególnym brakiem dyscypliny na zajęciach. W tym wypadku rodzice nie przyprowadzają dziecka na trening przez czas określony przez trenera.

§ 11.

Na zajęciach obowiązuje strój sportowy i zmiana obuwia. Nie wolno ćwiczyć z zegarkami, łańcuszkami na szyi, kolczykami itp.

§ 12.

Zawodniczki przychodzą na zajęcia 5 minut przed rozpoczęciem treningu, przebierają się w szatni i są gotowe do treningu punktualnie o wyznaczonej godzinie rozpoczęcia zajęć.

§ 13.

W związku z tym że szatnie (przebieralnie) są ogólno - dostępne prosimy o nie przynoszenie na zajęcia przedmiotów wartościowych, telefonów, pieniędzy itp. lub pozostawienie na czas zajęć w depozycie u instruktora. Organizator i Trenerzy nie biorą odpowiedzialności za zaginione rzeczy.

§ 14.

Na czas trwania zajęć rodzice opuszczają salę sportową.

§ 15.

Wszelkie pytania związane z działalnością Klubu oraz jakiekolwiek niejasności rodzic powinien zgłaszać drogą elektroniczną Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub osobiście do Zarządu Klubu po uprzednim umówieniu się na spotkanie.

Podważanie autorytetu Zarządu Klubu, Trenerów, Instruktorów przez rodziców będzie traktowane jako działanie na szkodę Klubu, jego następstwem będzie wykluczenie z Klubu.

§ 16.

Wykluczenie z grup zaawansowanych może nastąpić w wyniku:

1. Długiej nieobecności (powyżej dwóch tygodni) na treningach bez żadnej informacji o jej powodach.

2. Braku zaświadczenia lekarskiego przy nieobecności, braku wyjaśnienia nieobecności, której przyczyną nie jest zły stan zdrowia lub nie zakwalifikowaniu przez trenera tej nieobecności do szczególnych wypadków.

3. Nie wzięcia udziału w jednym z obozów z przyczyn innych niż zdrowotne- przyczyny zdrowotne muszą zostać potwierdzone przez lekarza sportowego.

4. Nie zaliczenia obowiązkowej klasy sportowej dyktowanej wiekiem sportowym.

5. Nie przestrzegania Regulaminu Klubu

Po wykluczeniu z grupy wyczynowej jest możliwość uczestniczenia w zajęciach innej grupy wskazanej przez trenera.

§ 17.

Zawodnicy trenujący w K.S. TKKF dzielą się na zawodników o statusie rekreacyjnym, naborowym oraz wyczynowym. Kwalifikacja do grupy zawodniczek wyczynowych następuje na podstawie egzaminu sprawnościowego oraz na podstawie wyników sportowych. Grupa zawodniczek wyczynowych może obejmować 10 - 30 zawodniczek.

§ 18.

Wymiar godzin treningowych jest ustalany przez trenera. Zawodniczki , które zakwalifikują się do grup zaawansowanych uczestniczą w obowiązkowych treningach, w zależności od fazy cyklu treningowego. Opłata miesięczna za udział w zajęciach nie ulega zmianie w ciągu 1 sezonu treningowego (wrzesień-czerwiec). Zajęcia dodatkowe dla zawodniczek grup zaawansowanych są organizowane w miarę możliwości finansowych Klubu.

§ 19.

Instruktorzy-trenerzy po zakończonym treningu odprowadzają dzieci do szatni. W przypadku gdy rodzice lub  opiekunowie spóźnią się po odbiór dziecka po zakończonych zajęciach

( instruktorzy-trenerzy nie biorą odpowiedzialności za pozostawienie dziecka bez opieki). Rodzice / Opiekunowie wyrażają, zgodę aby dziecko samodzielnie mogło poczekać na przyjazd opiekuna w szatni lub wyrażają zgodę na samodzielny powrót dziecka do domu.

Zapoznałem(am) się z powyższym regulaminem i przyjmuję go do wiadomości.

 

 

Otwock dnia  ……………………. ………………………… …………………………
Czytelny podpis rodzica lub opiekuna

 

 

 

 

Poprawiony: wtorek, 23 listopada 2021 03:00